DomArtic

PPHU DomArtic
  ul. Na zjeździe 8
  30-527 Kraków
 
Zapraszamy
  Pon-Pt  9:00 - 17:00
Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innych godzinach lub w sobotę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Biuro:       012-357-11-18
                 pytania@domartic.pl
Budowy:   509 - 020 -574
Dane do przelewu.

Świadectwa energetyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy profesjonalne usługi z zakresu certyfikacji energetycznej.

Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 5 niniejszej ustawy: „Obiekt budowlany (…) należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: spełnienie wymagań podstawowych”, w tym między innymi poza bezpieczeństwem konstrukcji, bezpieczeństwem pożarowym oraz bezpieczeństwem użytkowania, wymagań dotyczących dokumentów poświadczających odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalizację użytkowania energii.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest to dokument przedstawiający ocenę charakterystyki energetycznej budynku, zawierający określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Opracowując świadectwo energetyczne określa się zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, zapotrzebowanie na energię końcową oraz zapotrzebowanie na energię użytkową. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Na podstawie świadectwa energetycznego uzyskać można informację na temat standardu energetycznego budynku i na tej bazie ustalić wartość rynkową nieruchomości. Wielkość zapotrzebowania na energię pierwotną wpływa na koszty eksploatacji budynku, a co za tym idzie na cenę nieruchomości.

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Od 1 stycznia 2009r. świadectwo energetyczne wymagane jest w przypadku:

 • przeniesienia własności budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem umowy między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu a spółdzielnią mieszkaniową,
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • powstania stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectw energetycznych nie wystawia się dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Bez świadectwa energetycznego zgłoszenie zakończenia budowy nie zostanie przyjęte!

Certyfikat jest niezbędny gdy kupujemy lub sprzedajemy dom lub mieszkanie na rynku wtórnym!

W przypadku przebudowy, remontu domu właściciel jest zobowiązany uaktualnić jego świadectwo energetyczne!

Od czego zależy klasa energetyczna budynku?

Przedmiotem oceny staje się:

 • Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, czyli wielkość energii wydobytą u źródła, aby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie domu, przegotowywanie ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną itp. pracę innych napędów.
 • Zapotrzebowanie na energię końcową, czyli potrzebną do ogrzewania (ewent. również chłodzenia), przegotowywania ciepłej wody użytkowej, wentylacji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni z uwzględnieniem strat systemu grzewczego przy przetwarzaniu paliwa ze sprawnością poniżej 100%.
 • Zapotrzebowanie na energię użytkową to zapotrzebowanie na energię końcową, ale nie uwzględniające sprawności systemów grzewczych.

Poprzez świadectwo energetyczne możemy wpłynąć na wartość naszej nieruchomości!

 • Wartość potrzebnej energii pierwotnej obniżamy poprzez ergonomiczny kształt budynku, dobrze zaizolowane przegrody, okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, a przede wszystkim wybierając odpowiednie źródło energii.
 • Na podstawie zapotrzebowania na energię końcową (EK) możemy oszacować roczny koszt ogrzewania budynku. Wystarczy EK pomnożyć przez powierzchnię ogrzewaną [m2], a otrzymany wynik pomnożyć przez cenę wytworzenia z danego nośnika 1kWh energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba legitymująca się odpowiednim wykształceniem, właściwymi uprawnieniami budowlanymi albo osoba, która odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych.

Gdzie dostanę świadectwo energetyczne?

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 pok. 14 (Budynek KS Korona).

 

Zapewniamy rzetelne i pełnowartościowe certyfikaty, zawierające prawidłowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań, zgodne z polskimi przepisami budowlanymi!

 

 

 

  Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.    


2010r © DomArtic
NIP:683-107-55-58