DomArtic

PPHU DomArtic
   ul. Na zjeździe 8
  30-527 Kraków
 
Zapraszamy
  Pon-Pt  9:00 - 17:00
Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innych godzinach lub w sobotę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Biuro:       012-357-11-18
                 pytania@domartic.pl
Budowy:   509 - 020 -574
Dane do przelewu.

Wymagane dokumenty

Droga, jaką trzeba pokonać, aby zacząć budowę domu jest żmudna i wymaga dużych nakładów czasu i cierpliwości. Droga ta przebiega na linii ciągłych kontaktów z właściwymi urzędami i urzędnikami. Począwszy od uzyskania wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta lub Gminy, dotyczącego możliwości zabudowy na danej działce lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (gdy nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy, aż po odbiór budynku oraz pozwolenie na użytkowanie. Dlatego też przygotowaliśmy artykuł odpowiadający na nurtujące Państwa pytania związane z procesem kompletowania wymaganej dokumentacji przed przystąpieniem do właściwej budowy. Dołożyliśmy wszelkich starań aby artykuł był kompletny oraz zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Przed przystąpieniem do etapu gromadzenia dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia budowlanego warto udać się do biura projektowego, które posiada doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Osoba posiadająca wiedzę architektoniczną, odnośnie przepisów prawa budowlanego, pomoże nam określić jakich niezbędnych formalności musimy dopełnić przed złożeniem projektu w Wydziale Architektury. Może to być np. wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, sporządzenie badań geotechnicznych, uzgodnienie projektu zjazdu indywidualnego itp.

Jako firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem, zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych. Potrafimy sprawnie przeprowadzić cały proces budowlany, gdyż świadczymy usługi polegające na całkowitym przejęciu obowiązków związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz budową domu, dlatego też mogą nam Państwo powierzyć realizację swojej inwestycji, bez obaw o jakość czy terminowość wykonania, również na etapie gromadzenia niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Projekty realizujemy kompleksowo począwszy od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonawstwo aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Prawo budowlane nie tylko szczegółowo reguluje, jakich działań wymaga uzyskanie pozwolenia budowlanego, ale również reguluje położenie budynku na posesji, jego wygląd oraz przeznaczenie. Ponadto zawiera wytyczne dotyczące materiałów używanych do budowy budynków, jak również koloru elewacji wykonywanej podczas remontu. Regulacje te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz estetycznego wyglądu budynków.

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane: „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Wśród wymaganych, zgodnie z art. 33 niniejszej ustawy, dokumentów, składanych we właściwym, ze względu na lokalizację działki Starostwie Powiatowym, dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę powinny być:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością kilku osób, pozwolenie budowlane na wzniesienie budynku na tym terenie można uzyskać, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą na to zgodę. Pamiętajmy również, że wszelka służebność przejazdu lub pełnomocnictwo muszą być potwierdzone notarialnie,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • niezbędne uzgodnienia z właściwymi organami,
 • w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz ze stosowną opłatą skarbową.

Art. 34 tej samej ustawy określa zawartość wspomnianego projektu budowlanego. Powinien on zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych (obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu,
 • stosownie do potrzeb:
  • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenia o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany (Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie działki) na podstawie wniosku inwestora w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja o pozwoleniu na budowę staję się prawomocna z upływem 14 dni od jej wydania. Należy pamiętać iż zgodnie z art. 37: „Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”.

Pozwolenie budowlane jest również wymagane przy pracach remontowych. Nie wolno, bez wcześniej uzyskanej zgody właściwego urzędu, przesuwać ścian, zmieniać elewacji czy wyglądu okien. Wszelkie poważniejsze prace remontowe wymagają, oprócz pozwolenia budowlanego, także zgody właściciela budynku np. spółdzielni mieszkaniowej lub organów, które wydają zgodę na budowę domów.

Art. 41 tej samej ustawy informuje nas, iż: „Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem”.

Również o zakończeniu budowy należy w ciągu 14 dni powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie domu. Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Wydział Architektury nie wniesie sprzeciwu można przystąpić do użytkowania budynku.

 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację do naszego biura projektowego. Więcej na temat prac projektowych znajdziecie Państwo w zakładce biuro projektowe.

 

 

 

  Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.    


2010r © DomArtic
NIP:683-107-55-58